فرآیند دریافت و تحویل بار

دارندگان ناوگان و رانندگان باید بعد از عضویت در سامانه ترابر.نت ، کامیون و مدارک خود را ثبت کنند و این کار یکبار انجام میشود و برای صاحبان بار ایجاد اعتماد میکند که به نفع رانندگان هم می باشد.
بعد از اینکه هویت شما بعنوان راننده احراز شد، می توانید برای بارهای ثبت شده، پیشنهاد قیمت حمل بدهید. 
پس از اینکه صاحب بار شرایط و پیشنهاد شما را پذیرفت، می توانید برای حمل اقدام کنید.
در پایان پس از حمل بار، می توانید کرایه حمل خود را دریافت کنید.