اقلام ممنوعه و محدود شده

اقلام ممنوعه: کالاهای خطرناک. این اقلامی را شامل می شود که ممکن است در حین حمل و نقل موجب بروز خطرات سلامتی، ایمنی یا اموال شود (مانند مواد منفجره، مواد رادیواکتیو، گاز های التهاب اور و جامدات مضر، و مواد سمی). کالاهای خطرناک که نمی توانند از طریق پست یا فرایند تجاری ارسال شوند در ترابر امکان انتقال انها وجود ندارد. مواد خطرناک کمی هستند که به لحاظ قاونی ممکن است حت شرایط خاص حمل و نقل آنها صورت گیرد (چنانچه به صورت دقیق بسته بندی و برچسب زده شوند) و ممکن است در ترابر لیست انها موجود باشد، به این شرط که لیست ارایه شده شامل گزارشات شفافی در مورد طبیعت خطرناک ماده و توضیح روش های برنامه ریزی شده ارسال باشد که با قانون در تطابق باشد. به منظور کسب جزییات بیشتر در مورد مواد خطرناک و شرایط حمل و نقل در ایران، قوانین خدمات پستی ایران را مطالعه فرمایید. برای جزییات بیشتر در مورد مواد خطرناک و شرایط حمل و نقل آنها خارج از خاک ایران با مقامات پستی محلی و نمایندگی های قانون گذاری در تماس باشید. 
اقلام محدود شده: کالاهای ممنوعه قانونی یا مخرب. این اقلام از سوی خدمات پستی ایران مخرب شناخته می شوند که عموما خطری برای سلامتی، ایمنی یا اموال در حین حمل و نقل ندارند. ولی حمل و نقل آنها منوط بر قوانین سخت بوده و یا به دلایل عمومی ممنوع شده است. عموما این اقلام که به لحاظ قانونی از طریق حملو  نقل های تجاری قابل انتقال می باشند در ترابر مجاز می باشند (به منظور کسب جزییات بیشتر در مورد مواد خطرناک و شرایط حمل و نقل در ایران، قوانین خدمات حمل نقل ایران را مطالعه فرمایید). مسئولیت کامل این موارد بر عهده فرستنده می باشد و وی باید مطابقت قانونی تمامی اقلام را با قوانین پست و غیر پستی و مقررات مربوطه که با ارسال این مواد سرو  کار دارند، تعیین نماید. هر کس که مواد خطرناک با بسته بندی نا درست را ارسال کرده یا موجب ارسال شود متحمل جریمه قانونی خواهد بود (یعنی جریمه های نقدی یا زندان) که شامل موارد ذکر شده در آیین نامه ها و قوانین می شود، ولی به انها محدود نمی باشد. 
راهنمای ویژه
در مورد ارسال اقلام جبران بالایای طبیعی، تربیت حیوانات، اهدای صدقه، و رویداد های خاص اطلاعات و کمک بگیرید. راهنمای ویژه برنامه ای است که به سازمان های خیریه و غیر ذی نفع در مورد نیاز های ارسال و حمل نقل کمک می نماید. تامین کننده خدمات ما زمان ها را اعلام کرده و برای حملو  نقل اقلام ارسالی به صورت خیریه برنامه ریزی می نماید. در کل، ما صد ها قلم کالا را برای این نیاز ها ارسال کرده ایم.